منطقه 6 شهرداری تهران


• طرح موضعی مجتمع مسکونی شهرزیبا
• طرح تفصیلی ویژه روستای کن
• طرح تفصیلی ویژه باغات کن و کشت‌اجباری
• طرح تفصیلی ویژه روستای حصارک
• طرح تفصیلی ویژه روستای مرادآباد
• طرح تفصیلی ویژه روستای باغ‌فیض
• طرح موضعی مجموعه گردشگری کوهسار
• طراحی شهری محور رود- دره کن
• طرح ساماندهی محور تندرستی
• طرح ساماندهی دره ذغالی(سبز)
• طرح تفصیلی مجموعه اداری غرب تهران
• ساماندهی اراضی متروصادقیه
• ساماندهی اراضی شمال شهرک فکوری
• ساماندهی اراضی صنایع هوایی
• ساماندهی میدان دوم صادقیه
• ساماندهی اراضی اتوبوسرانی
• طرح نوسازی بافت فرسوده شهر زیبا
• طرح نوسازی بافت فرسوده حصارک
• طرح نوسازی بافت فرسوده مرادآباد
• طرح نوسازی بافت فرسوده باغ فیض
• طراحی روستای کن
• طراحی اراضی مجتمع اداری تجاری غرب تهران (شهرک سنگ)
• طرح موضعی اراضی صنایع هوائی

print